می خواهیم  با چاپ کتاب های اهل قلم به نحو شایسه در انتشارات پارس اوید گامی در جهت فرهنگ ایران برداریم
با حمایت از نویسندگان کتاب اولی و نشر شایسته آثار آنان حامی استعداد های نو باشیم

چاپ آثار خاص و متفاوت در جهت ایجاد تنوع برای سلیقه های متفاوت و شکستن
انحصار سلایق خاص در بازار نشر کتاب قدمی برداریم

ترجمه و نشر مناسب آثار روز ادبیات جهان در زمان کوتاه تا پلی به دنیای تازه باشیم
تلاش برای شناساندن آثار نویسندگان نو ایرانی به بازار جهانی کتاب و شناساندن خرد ایرانی به جهان
اگر فکر میکنید  کتابی شایسته چاپ با بهترین شرایط دارید برای نشر قلمتان تماس بگیرید